basic_string::resize

basic_string::resizeは、格納された文字列の長さを変更する。

basic_string::resize - cpprefjp C++日本語リファレンス

basic_string.cppで、

こう書く。

こうなる。
こうなる。

こうなる。

Sample/cpp/basic_string/resize/src/basic_string at master · bg1bgst333/Sample · GitHub