basic_string::empty

basic_string::emptyで、文字列が空かどうかを判定する。

basic_string::empty - cpprefjp C++日本語リファレンス

basic_string.cppで、

こう書く。

こうなる。
こうなる。

こうなる。

Sample/cpp/basic_string/empty/src/basic_string at master · bg1bgst333/Sample · GitHub