HtmlInputButton

<input>タグのtype属性が"button"の場合は、HtmlInputButtonオブジェクトになる。

HtmlInputButton クラス (System.Web.UI.HtmlControls) | Microsoft Docs

Default.aspxで、

<input>タグのinput1を置く。
Default.aspx.csで、

Page_Loadで、input1の型名をinput1.Valueにセット。

input1の型名はHtmlInputButton
input1の型名はHtmlInputButton

input1の型名はHtmlInputButton。

Sample/aspnet/HtmlInputButton/HtmlInputButton/src/HtmlInputButton_ at master · bg1bgst333/Sample · GitHub